Menu

MR DE BOEMERANG

 

Wat is de MR?

De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan, en dat hun belang wordt behartigd. Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemmings- en adviesbevoegdheid.

Wat wil de MR?
De MR wil ertoe bijdragen dat basisschool De Boemerang een school is voor alle kinderen en waar kinderen groot kunnen worden in een prettige, veilige en geborgen omgeving. Hierbij staat belangenbehartiging van kinderen, ouders en personeel centraal.

De MR wil invloed uitoefenen op het schoolbeleid door gebruik te maken van de rechten en plichten als vastgesteld in de wet Medezeggenschap op scholen (WMS) en door het stellen van kritische vragen en het geven van (on)gevraagde adviezen. Door een goede samenwerking met de schoolleiding worden we betrokken bij belangrijke processen die zich binnen de schoolorganisatie afspelen en worden we uitgenodigd mee te denken bij ingewikkelde zaken. Er is een open communicatie tussen de MR en de directie, met korte lijnen, waardoor er op een positieve wijze gewerkt wordt aan het realiseren van de doelen die de school en de MR zich gesteld heeft.

Hoe is de MR samengesteld?
De MR is de gekozen geleding namens de ouders en personeel namens De Boemerang. Hierin hebben vier gekozen leden namens de ouders en vier gekozen leden namens het personeel zitting.

 • Gianni Piazza (voorzitter)
 • Michiel van Veen (ouder)
 • Claudia van Ooijen (ouder)
 • Joyce Beumers (ouder)
 • José Wanders (leerkracht)
 • Marieke Witkamp (leerkracht)                      
 • Danny Arends (leerkracht)
 • Monique van Rooijen (leerkracht)

Als er een vacature ontstaat in de oudergeleding van de MR worden er verkiezingen uitgeschreven. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak wordt er schriftelijk gestemd. Alle ouders hebben stemrecht. Een vacature in het teamgeleding wordt door het team ingevuld.

Welke bevoegdheden heeft de MR?
De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden, of te wel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatievenrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het schoolbestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren nadat de MR hiermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de MR beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding (ouders en personeel) heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn.

Als vuistregel kunnen we stellen dat de personeelsgeleding instemmingsrecht heeft bij alle zaken die direct over personeelsbeleid of arbeidsvoorwaarden gaan zoals het formatiebeleid, de werktijden, nascholing, werkoverleg, verlof, promotiebeleid, taakbeleid, nieuwe functies en beoordelingen.
De oudergeleding heeft onder meer instemmingsrecht over sponsoring, het beleid ten aanzien van de leerling voorzieningen en vaststellingen van de onderwijstijd.

Als zaken voor zowel de personeelsgeleding als de oudergeleding van wezenlijk belang zijn hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beiden instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school.

De MR heeft onder andere instemmingsrecht bij de volgende zaken:

 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de schoolHet schoolplan, dan wel het leerplan of het zorgplan
 • Het schoolregelement 
 • Het beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.

De MR heeft onder andere adviesrecht bij de volgende zaken:

 • Beleid ten aanzien van de aanstelling en ontslag
 • De taakverdeling binnen de schoolleiding
 • Het vakantierooster
 • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen en onderhoud van de school

Hoe communiceert de MR?
De ouders en het personeel moeten de MR weten te vinden en de MR moet op verschillende manieren de achterban weten te bereiken en te raadplegen. De uitdaging voor de MR is om alle bij de school betrokken partijen, kinderen, ouders en schoolpersoneel daadwerkelijk te betrekken bij het denken en adviseren over het schoolbeleid.
De communicatie tussen ouders/leerkrachten en MR vindt onder andere plaats door middel van berichten in de nieuwsbrief, e-mail, rechtstreeks gestelde vragen en berichten op de website (notulen).

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Ouders en personeel kunnen als toehoorder aanwezig zijn bij de vergadering. Bij agendapunten die nog onder embargo zijn of in gevallen dat er personen besproken worden, zijn de vergaderingen niet openbaar. Daarom horen we graag vooraf als je aanwezig wilt zijn. (mr.deboemerang@gmail.com)

Waarvoor kun je de MR benaderen?
Als ouders of leerkrachten vragen of opmerkingen hebben over de gang van zaken op school dan kunnen zij daarvoor één van de MR leden benaderen. Misschien kan de MR niet direct iets met de betreffende vraag of opmerking doen, maar de MR vind het wel belangrijk om goed geïnformeerd te zijn om te weten wat er leeft onder ouders en leerkrachten.
Soms wordt door ouders een klacht voorgelegd aan de MR. Dit is prima wanneer de klacht hieraan voorafgaand eerst aan de leerkracht is voorgelegd en daarna aan de directeur, mochten de ouders er met de leerkracht niet uitgekomen zijn (zie hiervoor ook de klachtenprocedure in de IKCgids).
De MR mag over ieder onderwerp met de schoolleiding of het bestuur overleggen en informatie opvragen. Dus ook over de klacht van een individuele ouder, maar: de MR is geen klachtencommissie. Onze rechten en plichten zijn er niet op gericht om klachten van –stel- ouders op te lossen, al dan niet geforceerd middels een uitspraak. Let wel: het gaat hier om individuele klachten. Want stel nu, dat je als ouder niet de eerste bent die de MR benadert over de gang van zaken, maar dat de MR met regelmaat allerhande signalen bereiken die erop duiden dat dingen niet lekker lopen. Wel, in dat geval is er kennelijk een probleem van algemenere aard aan de orde. Dan is het niet alleen de taak, maar zelfs de plicht van de MR om, in het belang van de school, hierover te overleggen met de schoolleiding. Dit gaat dan vanzelfsprekend niet zover dat de schoolleiding met de MR moet gaan praten over de moeilijkheden van een individuele leerling of de problemen van een klagende ouder. Wel zal de MR de schoolleiding informeren over het grote aantal signalen dat de MR bereikt, de schoolleiding bevragen of de problemen herkend en onderkend worden, en aan de schoolleiding vragen of er ook stappen gezet gaan worden om de kennelijke problemen op te lossen. In een volgende MR vergadering wordt de schoolleiding dan gevraagd over deze stappen en de effecten terug te rapporteren.

Hoe kun je de MR bereiken?
Als je meer wilt weten over de MR of vragen hebt ten aanzien van beleidszaken of een punt in de vergadering aan de orde zou willen stellen kun je contact opnemen met één van de leden van de MR.

Meer algemene informatie over de MR kun je teruglezen op de landelijke site MR en in de notulen van onze vergadering.

Notulen MR 16-9-2015.pdf